RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Przedszkole
  nr 114 w Warszawie, z siedzibą przy ul. M. Langiewicza 1/3, 02-071 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Ewą Grzeszczyk Młynarską
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Kamilę Kutyła - Szpindler oraz jego Zastępcę p. Agnieszkę Falborską, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail iod@dbfo-ochota.waw.pl oraz adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych Kamilę Kutyła - Szpindler lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazane powyżej.
 3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją celów statutowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci w innych celach i w zakresie  szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 3. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe dzieci będą przechowywane/przetwarzane:
  • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

  

 

POLITYKA COOKIES

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Przedszkole nr 114 w Warszawie (dalej: „Administrator”), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w Serwisie dostępnym pod adresem https://radosneprzedszkole114.pl  (dalej: „Serwis”) plików cookies i podobnych technologii internetowych.

 

2. Za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

 

3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

 

4. Celem wykorzystywania przez Serwis wskazanych powyżej technologii jest:

               1) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja       korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i   odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

               2) tworzenie anonimowych raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez      użytkowników, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

 

II. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 

1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

               1) nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,

               2) wygenerowany unikatowy numer,

               3) czas przechowywania pliku.

 

2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisach wykorzystywane są następujące typy plików:

               1) Ze względu na źródło pochodzenia:

                              a) tzw. first-party cookies - pochodzące z Serwisu, który jest odwiedzany przez użytkownika; w pliku                         zapisywana jest nazwa wskazująca na należącą do Administratora domenę radosneprzedszkole114.pl;

                              b) tzw. third-party cookies - wykorzystywane przez podmioty trzecie.

               2) Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

                              a) pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę                                            radosneprzedszkole114.pl  oraz usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;

                              b) pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez                             czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą                            dany Serwis.

 

3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

               1) niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych     funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do              wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody   użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna - art. 6         ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes");

               2) funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika i dostosowują stronę do              wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części serwisu internetowego mogą nie działać prawidłowo; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a             RODO – „zgoda”);

               3) analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności strony (pozwalają nam mierzyć        np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki   tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej                popularne i możemy poprawić działanie naszego Serwisu; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).

 

4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

               1) w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych       (np. widget ułatwień dostępu, mapy Google);

               2) do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (oglądalności,       wyszukiwania), które pomagają nam w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu.

 

5. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii internetowych umożliwiających przechowywanie danych:

               1) Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej                pojemności           danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.

               2) Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w              sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

 

 

III. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 

1. W Serwisie znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych podmiotów trzecich, w tym placówek oświatowych, partnerów, usługodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.

 

 

IV. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 

1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie, przy czym zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z oferowanych usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności danego Serwisu.

 

2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies reklamowych i analitycznych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Administratora (w tym celu należy skorzystać z opcji „Ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

 

3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 

4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

               1) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

               2) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

               3) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanieplik%C3%B3w-cookie-i- zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16- ede5947fc64d

               4) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoftedge-i-przegl%C4%85danie-         danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2- 9b4a-c582b4e640dd

               5) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

6) Safari: https://support.apple.com/pl- pl/HT201265

 

5. Korzystając z funkcji ustawień poszczególnych przeglądarek internetowych użytkownik może zdecydować się na akceptowanie wybranych plików cookies, zablokowanie takich plików, a także usunąć wszystkie pliki cookies ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

 

6. Dokument dostępny jest do wglądu w Sekretariacie placówki.

 

7. Dokument widnieje w wersji elektronicznej, w zakładce na stronie internetowej placówki pod adresem: https://radosneprzedszkole114.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Przedszkole nr 114 w Warszawie (dalej: „Administrator”), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w Serwisie dostępnym pod adresem https://radosneprzedszkole114.pl  (dalej: „Serwis”) plików cookies i podobnych technologii internetowych.

 

2. Za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

 

3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

 

4. Celem wykorzystywania przez Serwis wskazanych powyżej technologii jest:

               1) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja       korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i   odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

               2) tworzenie anonimowych raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez      użytkowników, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

 

II. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 

1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

               1) nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,

               2) wygenerowany unikatowy numer,

               3) czas przechowywania pliku.

 

2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisach wykorzystywane są następujące typy plików:

               1) Ze względu na źródło pochodzenia:

                              a) tzw. first-party cookies - pochodzące z Serwisu, który jest odwiedzany przez użytkownika; w pliku                         zapisywana jest nazwa wskazująca na należącą do Administratora domenę radosneprzedszkole114.pl;

                              b) tzw. third-party cookies - wykorzystywane przez podmioty trzecie.

               2) Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

                              a) pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę                                            radosneprzedszkole114.pl  oraz usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;

                              b) pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez                             czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą                            dany Serwis.

 

3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

               1) niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych     funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do              wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody   użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna - art. 6         ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes");

               2) funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika i dostosowują stronę do              wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części serwisu internetowego mogą nie działać prawidłowo; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a             RODO – „zgoda”);

               3) analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności strony (pozwalają nam mierzyć        np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki   tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej                popularne i możemy poprawić działanie naszego Serwisu; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).

 

4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

               1) w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych       (np. widget ułatwień dostępu, mapy Google);

               2) do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (oglądalności,       wyszukiwania), które pomagają nam w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu.

 

5. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii internetowych umożliwiających przechowywanie danych:

               1) Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej                pojemności           danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.

               2) Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w              sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

 

 

III. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 

1. W Serwisie znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych podmiotów trzecich, w tym placówek oświatowych, partnerów, usługodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.

 

 

IV. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 

1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie, przy czym zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z oferowanych usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności danego Serwisu.

 

2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies reklamowych i analitycznych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Administratora (w tym celu należy skorzystać z opcji „Ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

 

3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 

4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

               1) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

               2) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

               3) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanieplik%C3%B3w-cookie-i- zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16- ede5947fc64d

               4) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoftedge-i-przegl%C4%85danie-         danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2- 9b4a-c582b4e640dd

               5) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

6) Safari: https://support.apple.com/pl- pl/HT201265

 

5. Korzystając z funkcji ustawień poszczególnych przeglądarek internetowych użytkownik może zdecydować się na akceptowanie wybranych plików cookies, zablokowanie takich plików, a także usunąć wszystkie pliki cookies ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

 

6. Dokument dostępny jest do wglądu w Sekretariacie placówki.

 

7. Dokument widnieje w wersji elektronicznej, w zakładce na stronie internetowej placówki pod adresem: https://radosneprzedszkole114.pl

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.