Koncepcja pracy przedszkola

Analiza dotychczasowej pracy przedszkola

W dniu 5 lutego 2009 na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, ankieterzy z Ośrodka Ewaluacji Sp. z o.o. którego siedziba mieści się przy ul. Nalewki 5/40 , przeprowadzili całościowe mierzenie jakości pracy placówki. Badaniami została objęta cała społeczność przedszkolna: nauczyciele, pracownicy administracyjno – obsługowi, dzieci oraz ich rodzice. W wyniku tych badań został sporządzony raport, który wyraźnie określił mocne i słabe strony pracy przedszkola.

 Co    Co dalej? Koncepcja pracy przedszkola.

Systematyczne udoskonalanie i wzbogacanie dotychczasowej pracy przedszkola, z uwzględnieniem wyników uzyskanych w trakcie mierzenia jakości, zmierzające ku rozwojowi placówki,

Z przeprowadzonej ewaluacji wyraźnie wyłaniają się, cztery obszary:

 1. Promocja działań przedszkola i jego mocnych stron;
 2. Organizacja pracy i współpracy pracowników obsługowych;
 3. Współpraca z rodzicami;
 4. Planowanie pracy przedszkola;

które wymagają dopracowania. Wzmocnienie tych obszarów nie tylko podniesie jakość świadczonych usług, ale także pozwoli na zapewnienie jeszcze lepszych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Analizując dotychczasowe działania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne realizowane w placówce jednoznacznie wynika, że warto było odejść od typowej organizacji pracy z dziećmi, aby wprowadzić „otwarte nauczanie i uczenie się” nastawione na twórczą aktywność przedszkolaka, gwarantujące elastyczny czas pracy oraz różnorodne miejsca i środki zdobywania wiedzy i umiejętności. Dlatego warto w dalszym ciągu zadbać

KREATYWNOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

                           „Kreatywność to cud połączenia dziecięcej, niczym nie ograniczonej energii

                             z czymś przeciwnym i wrogim – poczuciem porządku wynikającym ze

                             zdyscyplinowanej inteligencji dorosłego”.

                                                                                                             Norman Podhoretz

Zmieniająca się nieustannie rzeczywistość społeczno – ekonomiczna stawia coraz większe wymagania przed osobami wchodzącymi w dorosłość. Rynek pracy oczekuje od młodych pracowników elastyczności, zaangażowania i nieustannego doskonalenia się.

Każdy człowiek może być kreatywny, należy tylko stworzyć mu odpowiednie ku temu warunki. Już od momentu przyjścia na świat dziecko powinno uczestniczyć w różnorodnych sytuacjach umożliwiających mu zaspokojenie wrodzonej potrzeby kreowania.

Zasadniczą rolę spełni tu edukacja, która potrafi postawę konformizmu i bezmyślnej uległości zastąpić twórczą aktywnością. Dzięki niej  uda się ukształtować nowoczesnego człowieka, który będzie potrafił kreatywnie myśleć i działać oraz dostosować się do ciągłych nieoczekiwanych zmian pojawiających się na jego drodze.

Wydaje się, że obecnie dążenie do ukształtowania kreatywnego człowieka jest tak silne, że po woli  staje się ono celem nadrzędnym współczesnej edukacji.

Dlatego Przedszkole powinno zmienić się w twórcze środowisko wychowawcze, które rozpocznie budowanie kreatywnych postaw młodego człowieka.

Na rozwijanie kreatywności u dzieci duży wpływ wywierają kompetentni nauczyciele posiadający różnorodne umiejętności twórcze, dyrektor placówki dbający o tworzenie takiego systemu edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczego, który będzie dodatnio wpływał na rozwój zainteresowań, zdolności i talentów wśród przedszkolaków, a także rodzice.

Dlatego wszyscy dorośli, czując się współodpowiedzialnymi za rozwój dzieci powinni połączyć swoje siły i razem zmierzać w kierunku wyzwalania i pielęgnowania dziecięcej kreatywności, poprzez tworzenie odpowiednich warunków rozwoju i skuteczne eliminowanie przeszkód pojawiających się na drodze ku kreatywności.

Dorosły, którego zadaniem jest wspieranie i wspomaganie kreatywnego rozwoju dziecka, obok wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki powinien być wyposażony w wyobraźnię, pomysłowość, ekspresję twórczą, odwagę, krytycyzm. Pracując z dziećmi nie wolno nam opierać się na gotowych rozwiązaniach, ale należy tworzyć własne sposoby radzenia sobie z problemem. Rozwijając swój warsztat pracy należy wyzwolić się ze stereotypów. Twórcze myślenie dorosłych połączone z ich zainteresowaniami i zdolnościami tworzą zaangażowanie emocjonalne powoli przemieniające się w prawdziwą pasje.

Aby rozwijać kreatywne myślenie u dzieci należy zapewnić im możliwości do uzewnętrzniania tego, co pragną one wyrazić. Jeżeli dorośli nie dostarczą dziecku materiału potrzebnego do jego rozwoju intelektualnego i nie będą go stymulować, to dziecko nie wykaże zainteresowania poznawczego.

W przedszkolu na dziecko powinny czekać różne formy aktywności rozbudzające jego zainteresowania i zdolności. Przedszkolak powinien mieć zagwarantowaną możliwość współpracy zarówno z nauczycielami jak i rówieśnikami, przyglądania się podejmowanym przez nich działaniom, a także szukania własnych rozwiązań. Podczas codziennych działań powinien nie tylko poznawać nowe treści, ale także móc sprawdzać przydatność dotychczas poznanej wiedzy i zdobytych umiejętności.

Rozwijając kreatywność dziecka, należy pamiętać o motywowaniu go do samodzielnego działania, jednocześnie rozbudzając jego potrzeby poznawcze. Dodatkowo można zachęcać go do samodzielnego podejmowania inicjatyw jednocześnie czuwając by przyjść mu z pomocą, gdy pod wpływem napotkanych trudności zagubi się lub zniechęci do dalszej pracy.

Obok tego przedszkole winno wspierać dziecko w zdobywaniu wiedzy o sobie, o własnych możliwościach, aby wykształcić w nim taki system oddziaływań, które będą dopingowały je do podejmowania wysiłku z przekonaniem, że wiele jest dróg prowadzących do wyznaczonego celu

Spodziewane efekty

Dzięki takim działaniom:

dzieci – dowiedzą się, że każde z nich jest niepowtarzalną osobą. Zrozumieją, że mają prawo wyboru, samodzielnych odkryć, popełniania błędów, szukania rozwiązań, podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Będą rozwijać się w środowisku bezpiecznym, wśród osób zaangażowanych w tworzenie przestrzeni i możliwości dla różnorodnej aktywności, która wspomoże je w radosnym poznawaniu świat. W efekcie zaś staną się osobami kreatywnym, twórczymi, poszukującymi, otwartymi na innych, które będą kierowały się zasadami tolerancji.

 

rodzice – odnajdą drogę prowadzącą ku współpracy z nauczycielami na rzecz nieskrępowanego, wszechstronnego rozwoju ich dzieci,

 

nauczycielki –  zmienią swoje miejsce w wychowaniu przedszkolnym z nauczyciela staną się współtowarzyszem zabawy, przewodnikiem po dróżkach wiedzy. Jednocześnie poprzez systematyczne unowocześnianie form i metod pracy oraz stosowanie niekonwencjonalnych pomocy będą rozwijać kreatywność, samodzielność i umiejętności społeczne u wychowanków.

 

dyrektor przedszkola – stanie się koordynatorem podejmowanych działań na rzecz nowoczesnej edukacji  prowadzącej ku radosnemu poznawaniu świata,

 

szkoła podstawowa – zyska dziecko, które na pewno poradzi sobie z czekającymi na niego obowiązkami ucznia czyli:

 1. Kreatywne
 2. Wierzące w siebie, w swoje możliwości;
 3. Z łatwością nawiązujące kontakty ze środowiskiem (zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi);
 4. Wiecznie ciekawe świata, chętne do poznawania i odkrywania, gotowe do podejmowania różnorodnych zadań;
 5. Stawiające pytania, potrafiące przewidywać skutki podejmowanego działania, umiejące wyciągać wnioski, gotowe do budowania hipotez;
 6. Rozbudzone do nauki czytania,
 7. Przygotowane do nauki pisania,
 8. Posiadające umiejętność liczenia i potrafiące z tej umiejętności korzystać;
 9. Zaangażowane w prace, które podejmuje samodzielnie biorąc pod uwagę swoje możliwości, umiejętności i zainteresowania;